TÜRKİYE  SANAL  EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ                          Afyon Kocatepe Üniversitesi [Hazırlayan: Mustafa Ergün]
[Yazar ve Konuya Göre Arama][Fulltext ve İçindekiler Listesi][İngilizce Eğitim Siteleri][Türkçe Eğitim Siteleri]

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete'de Yayım Tarihi ve Sayısı : 28/01/1995-22185

Bu yönetmeliğin 1. bölümün 3. maddesinde geçen:
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 6. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
'Millî eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimce düzenlenir. BU amaçla, ortaöğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedefterine UYGUN düşecek şekilde hazırlık sınıfları konabilir." 16.08.1997-4306/K 3.md. 23, maddesine aşağıdaki 3 nolu fıkra eklenmiştir. '^ "3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devamı edilebilecek okul ve progların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu meslekleri, kendilerine, sağlayacağı, yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır." 16.08.1997--4306/K 4.md. 24. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 24- 'İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere İlköğretim diploması verilir." 16.08.]997-4306/K5.md. birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ile "ortaokul' ibareleri "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiştir. 16.08.1998-4306/K 25. maddesinin 1. fıkrası ile geçici 2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 16.08.1997-4306/K 9.md. o ^ 4306 sayılı Kanun 18.08.1997 tarih ve23084 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

                              BİRİNCİ BÖLÜM

                               Genel Hükümler

                         Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

            Amaç

            Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin
            Kurulunun kuruluş görev ve işleyişi ile ilgili esas ve usulleri
            düzenlemektir.

            Kapsam

            Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
            orta öğretim kurumları öğrencilerinin Bakanlık seviyesindeki disiplin
            işlemlerini kapsar.

            Dayanak

            Madde 3- Bu Yöntemelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797
            sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a
            dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;
            "Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını, "Orta Öğretim Kurumu", en az 3
            yıllık öğrenim veren resmî ve özel genel, meslekî ve
            teknik liseleri,
            "Müdür", orta öğretim kurumu müdürünü, "Disiplin Kurul", orta öğretim
            kurumları disiplin kurulunu,
            "İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu", İlçe millî eğitim müdürünün
            görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, okul disiplin kurulu
            başkanlarının iştiraki ile teşekkül eden kurulu,
            "Üst Disiplin Kurulu", il millî eğitim müdürlüklerinde, millî eğitim
            müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının
            başkanlığında kurulan kurulu,
            "Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu", bu Yönetmeliğin 5. maddesi
            gereğince kurulan kurulu,
            ifade eder.
 

 
                                İKİNCİ BÖLÜM

                            Kuruluş, Görevler, İşleyiş

            Kuruluş

            Madde 5- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu, müsteşar veya
            görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığına Teftiş Kurulu
            Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili öğretim dairesinin amiri
            veya görevlendireceği yardımcısı ile Baş Hukuk Müşaviri veya
            görevlendireceği bir hukuk müşavirinden kurulur.

            Görevler

            Madde 6- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:
            a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen orta öğretim kurumları
            öğrencilerinin okul disiplin kuruluna sevki hususunda gerekenin ilgili
            dairece yapılması yolunda karar vermek,
            b) Üst Disiplin Kurulu kararlama karşı öğrenci velileri veya onsekiz yaşını
            tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarına
            cezası ile ilgili itirazları incelemek;
            bu yolda verilmiş karartan bozmak, değiştirmek veya itirazı reddetmek,
            c) 11 millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul
            müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak Üst
            Disiplin Kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce
            verilmiş bulunan kararı bozmak, değiştirmek veya onaylamak,
            ç) Orta Öğretim kurumları disiplin kurullarınca, ilçe öğrenci disiplin
            kurullarınca veya üst disiplin kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü
            durumlarda incelemek; bu kurullarca verilmiş bulunan "örgün eğitim
            dışına çıkarma" cezalarını değiştirmek veya kaldırmak.
            d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden
            zorunlu görüldüğü durumlarda valilerin uygun gördükleri teklifleri karara
            bağlamak.
            e) Her öğretim yılı sonunda toplanarak orta öğretim kurumu
            öğrencilerinin bir yıllık disiplin durumunu incelemek, bu konu ile ilgili
            önerilerini de içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlık Makamına sunmak.
            Toplanma

            Madde 7- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine üye
            tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık şekilde
            yapılır ve çekimser kalınmaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy
            sayılır.
            Geneli ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara öğretim birimlerinin
            amiri veya yardımcıları da katılır.

            Çalışmaların Düzenlenmesi

            Madde 8- Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması kurul
            çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından
            sağlanır.

            Karar Süresi ve Usul İşlemleri

            Madde 9- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu nezdinde yalnız "Örgün Eğitim
            Dışına Çıkarma" cezalarına itiraz edilebilir. Bakanlık Öğrenci Disiplin
            Kurulu, dosyanın disiplin kurulu işlemlerinin yürütüldüğü birime
            gelişinden itibaren 15 gün içerisinde sonucuna dair kararını verir.
            Dosyada eksik görülmesi halinde Kurul, eksik gördüğü hususları
            ilgililere tamamlattırır;
            gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi isteyebilir.
            Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunda görüşme tamamlandığında alınan
            kararın özeti üyeler tarafından bir tutanakla tespit olunur.
            Kararlar; verildikleri tarihten itibaren en çok 10 gün içerisinde ilgili büro
            tarafından gerekçeli olarak yazılır. Bu yazıda kararın oybirliği veya
            çoğunlukla verildiği belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından
            imzalanır.
            Karşı görüşte olanlar sebeplerini yazarak imzalarlar.

                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                Son Hükümler

            Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

            Madde 10- Bu Yönetmelikle 05/10/1980 tarih ve 17126 sayılı Resmî
            Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu
            Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

            Yürürlük

            Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme

            Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.